Ste v življenju posadili vsaj eno drevo?

Aktualno

Objava prostega delovnega mesta poslovodja-trgovec

21.10.2019

Družba HPG Brežice, d. o. o., objavlja prosto delovno mesto: POSLOVODJA-TRGOVEC M/Ž

Družba HPG Brežice, d. o. o., išče nove sodelavca oz. sodelavke. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti ter enakih možnosti, ne glede na spol, starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zaposlitev se sklepa za polni delovni čas, 40 ur na teden. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoje vloge za zaposlitev na naslov: HPG Brežice, d. o. o., Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice ali na elektronski naslov: tajnistvo@hpg-brezice.si

Pogoji za omenjeno razpisano delovno mesto so sledeči;

Osebne karakteristike: pozitivna naravnanost, moralnost, odgovornost, zanesljivost, racionalno ravnanje

Zahtevana izobrazba in ostali pogoji: Srednja, Ekonomska, komercialna, vrtnarskaEkonomski tehnik, komercialni tehnik, kmetijski tehnik-vrtnar


Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • Iskanje novih kupcev za artikle s prodajnega programa in prodaja na terenu po vnaprej postavljenih pogojih prodaje,

 • informiranje direktorja o planiranih obiskih pri znanih in potencialnih kupcih in pisno poročanje o rezultatih razgovorov,

 • informiranje direktorja ali od njega pooblaščene osebe o novih kupcih, zaradi sklepanja pogodb,

 • sodelovanja pri organizaciji zaključevanja,

 • zaključevanja (pisanje zaključnic) in evidentiranje sklenjenih kupoprodajnih pogodb o prodaji blaga in spremljanje realizacije pogodb;

 • vodenje predpisane in interno dogovorjene dokumentacije o izvajanju prodaje;

 • sprejemanje naročil in posredovanje naročil direktorju ali od njega pooblaščeni osebi,

 • sodelovanje z direktorjem o potrebah kupcev in sodelovanje pri naročanju prodajnih artiklov,

 • dnevno spremljanje zalog v skladišču,

 • posredovanje kupčevih reklamacij direktorju ali od njega pooblaščeni osebi in sodelovanje pri reševanju in reševanje reklamacij kupcev,

 • oskrbovanje kupcev z vzorci in razstavnimi eksponati ter vodenje evidence,

 • skrb za pravočasna plačila kupcev z izterjavo terjatev,

 • sodelovanje z odgovornimi tehničnim osebjem dobavitelja,

 • sodelovanje in kontaktiranje z institucijami po vprašanju primernosti prodajnih artiklov v posameznih dejavnosti,

 • izvajanje kontrole v konsignacijskih skladiščih pri kupcih po sklenjenih pogodbah,

 • skrb za zakonitost poslovanja družbe kot celote in za zagotavljanje plačil,

 • prevozi blaga po dokumentaciji delodajalca,

 • organizira, vodi in koordinira delo v trgovini in skladišču ter skrbi za urejenost prodajnih prostorov in reklamiranje;

 • sodeluje pri načrtovanju kadrovske politike in pri kadrovanju delavcev v poslovalnici;

 • uvaja delavce in pripravnike v delo;

 • skrbi da so vsi delavci poučeni o vseh morebitnih nevarnostih in škodljivih vplivih na delovnem mestu in da so poučeni o uporabi zaščitnih sredstev;

 • skrbi za spoštovanje in izvajanje predpisov o varstvu pri delu in požarni varnosti ;

 • izdeluje delovni razpored delavcev poslovalnice, kontrolira njihovo delo, vodi dnevno evidenco o prisotnosti delavcev, razporeja letne dopuste, skrbi za red, disciplino in medsebojne odnose med zaposlenimi ter sprejema ukrepe za red in disciplino;

 • vodji maloprodajne mreže predlaga mesečno subjektivno oceno zaposlenih;

 • pripravlja in zbira vso dokumentacijo za obračun plač, dodatkov in materialnih nadomestil in jih odda vodji maloprodajne mreže

 • skrbi za strokovno izpopolnjevanje delavcev v dogovoru z vodjem maloprodajne mreže;

 • upravi družbe naroča potrošni material za poslovalnico;

 • sodeluje pri načrtovanju letnega, mesečnega in dnevnega fizičnega in finančnega plana poslovanja s prihodki in stroški;

 • skupaj z vodjo maloprodajne mreže analizira nabavni trg, ugotavlja potrebe tržišča in se mu prilagaja;

 • skupaj z vodjo maloprodajne mreže organizira akcijske prodaje;

 • nabavlja in prevzema oziroma skrbi za dosleden prevzem blaga (količinski, kakovostni in dokumentirani) in skrbi za založenost trgovine;

 • spremlja realizacijo naročil;

 • dnevno spremlja promet in ukrepa v primeru nedoseganja plana,

 • rešuje reklamacije kupcev in dobaviteljev, jih dnevno vpisuje v svoj dnevnik ter o tem redno seznanja vodjo maloprodajne mreže ;

 • skrbi za preprečevanje tatvin, vlomov in drugih nedovoljenih posegov;

 • skrbi za ažurno opravljanje administrativnih poslov v trgovini;

 • vodi blagovno knjigo in vso dokumentacijo o sprejetem in izdanem blagu;

 • kontrolira blagajniško poslovanje in skrbi za dnevni odvod iztržka;

 • piše prodajno dokumentacijo,

 • pripravlja blago za popis in sodeluje pri popisu;

 • evidentira želje kupcev in o tem seznanja vodjo maloprodajne mreže;

 • izdeluje kalkulacije prodajnih cen;

 • pripravlja blago za prodajo (razpakiranje, čiščenje in zavijanje po potrebi)

 • zlaga in sortira blago na police, vitrine, skladovnice in podobno;

 • označuje blago z maloprodajnimi cenami, odgovarja za pravilnost označb in standardov;

 • pregleduje blago glede kvalitete,morebitnega roka uporabnosti in neprimerno blago zapisniško izvrže ter o tem obvešča vodjo maloprodajne mreže ;

 • prodaja blaga v skladu z običaji v blagovnem prometu;

 • seznanja prodajalce in kupce z asortimanom (lastnosti, kvaliteta in uporaba) ter nudi strokovne nasvete;

 • dopolnjuje zaloge blaga v prodajnem prostoru in skladišču;

 • vodi evidenco o manjkajočem blagu in druge potrebne in dogovorjene evidence;

 • zagotavlja evidenco za izstopni DDV in vračilo davka tujcem;

 • skrbi za zakonitost poslovanja družbe kot celote in za zagotavljanje plačil.

DRUGA DELA:

 • vzdrževanje reda in čistoče na svojem delovnem mestu, v poslovnih prostorih družbe in njegovi okolici,

 • prevozi blaga po dokumentaciji delodajalca,

 • v zimskem času vključitev v izvajanje zimskega vzdrževanja (izvajanje del po pogodbi za zimsko in letno vzdrževanje) cest in spremljajočih površin,

 • opravljanje drugih del, ki ustrezajo delavčevi strokovni izobrazbi in z delom pridobljenim delovnim izkušnjama, po nalogu direktorja ali od njega pooblaščene osebe


Čas zaposlitve: Zaposlitev je za nedoločen čas

Rok objave: 5 delovnih dni

Datum objave: 21. 10. 2019


Vse objave